Kategorie Zagrożenia Ludności1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.
3) ZL III - użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.
4) ZL IV - mieszkalne.
5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.